Начало » Начало

ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА ОНЛАЙН МАГАЗИН YANSObg.com

I. ПРЕДМЕТ 

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между “ЯНСО” ЕООД, вписан в Търговският регистър към Aгенцията по вписванията с ЕИК 203540078, със седалище и адрес на управление: Република България, 1582 гр. София, Дружба 2, бл.215, вх.А, ет.6, ап.17, електронен адрес: https://YANSObg.com, телефон за контакти: 0888777958, осъществяващ търговска дейност, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и КЛИЕНТИТЕ на уебсайта за електронна търговия YANSObg.com.

2. Надзорни органи:

3. С подписване на Договора, Клиентът декларира, че настоящите Общи условия са му предоставени предварително, запознат е с тях и ги приема доброволно и безусловно.

4. Предоставянето на тези Общи условия не поражда задължение за ДОСТАВЧИКЪТ за сключване на договор и ДОСТАВЧИКЪТ не се мотивира в случай на отказ от сключване на договор.

5. Настоящите Общи условия са приети на основание приложимите разпоредби на българското законодателство.

6. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА на уеб сайта YANSObg.com. КЛИЕНТЪТ ще бъде уведомен чрез публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com. Ако КЛИЕНТЪТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля, се приема че е съгласен с тях.

II. ОПИСАНИЕ НА УЕБ САЙТА YANSObg.com

1. YANSObg.com e уеб сайт за електронна търговия, достъпен на Интернет адрес: https://www.YANSObg.com, чрез който КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в уеб сайта стоки.

2. КЛИЕНТЪТ има възможност:

 • Да извърша регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и да използва допълнителни услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключва с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоки, предлагани в уеб сайта YANSObg.com;
 • Да извършва различни видове плащания във връзка със сключените договори;
 • Да получава информация за нови стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com;
 • Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com чрез интерфейса на страницата достъпна в Интернет;
 • Да бъде уведомен за правата и задълженията, произтичащи от закона, чрез интерфейса на уеб сайта YANSObg.com в Интернет;
 • Да упражнява правото си на отказ, което му е дадено като възможност по Закона за защита на потребителите. 

III. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. За да използва уеб сайта YANSObg.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ трябва да въведе избрани от него имейл и парола или да се лeгитимира чрез профила си във социалните мрежи, с което се счита, че безусловно е приел настоящите общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва задължително при финализиране на всяка поръчка от страна на КЛИЕНТА.

2. Името и паролата за регистрация се определят от КЛИЕНТА, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА по начин, описан в помощното меню на уеб сайта YANSObg.com. КЛИЕНТИТЕ имат възможност да извършват поръчки за доставка на стоки и чрез съществуващ профил от социалните мрежи.

3. С попълване на данните си във формата за поръчка и натискане на бутона “Поръчване”, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с общите условия и съгласен е с тях.

4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от КЛИЕНТА поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на КЛИЕНТА и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

5. При извършване на регистрация или поръчка, КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. При възникнала промяна, КЛИЕНТЪТ е задължен да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

6. КЛИЕНТЪТ използва интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com, за да сключи договор за покупко-продажба на предлаганите там стоки.

7. В случай на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на КЛИЕНТА, последният приема общите условия в момента на финализиране на поръчката.

8. КЛИЕНТЪТ сключва договора за покупко-продажба на стоките в уеб сайта YANSObg.com по следната процедура:

 • Влизане в страницата за извършване на поръчки на уеб сайта YANSObg.com.
 • Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com стоки и добавянето им към списък за покупка.
 • Предоставяне на необходимите данни за идентификация на КЛИЕНТА като страна по договора.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на начин и срок за плащане на цената;
 • Потвърждаване на поръчката при съгласие с общите условия.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

1. ДОСТАВЧИКЪТ организира доставянето на стоките и гарантира правата на КЛИЕНТИТЕ, предвидени в закона.

2. КЛИЕНТИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.YANSObg.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА.

3. По силата на сключения с КЛИЕНТИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на КЛИЕНТА. КЛИЕНТИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА.

4. КЛИЕНТИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА цената за доставените стоки съгласно условията, определени в уеб сайта YANSObg.com и настоящите общи условия. В случай на техническа грешка на цената, ДОСТАВЧИКЪТ незабавно уведомява КЛИЕНТА за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

5. КЛИЕНТЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6. Приема се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от тях при извършване на регистрация, ако КЛИЕНТЪТ е въвел съответното име и парола за достъп.

7. ДОСТАВЧИКЪТ и КЛИЕНТЪТ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от КЛИЕНТЪТ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

8. ДОСТАВЧИКЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на стоки, които са поръчани с отделни договори за покупко-продажба.

9. Πpaвaтa нa КЛИЕНТЪТ във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe КЛИЕНТЪТ имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe доставени му стоки. КЛИЕНТЪТ се ползва от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

10. В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.

11. КЛИЕНТЪТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com са определени в профила на всяка стока.

2. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com в профила на всяка стока или във формата за поръчка като обособена обща стойност.

3. Стойността на пощенските и/или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com и се предоставя като информация на КЛИЕНТА след избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

4. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия.

5. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на уеб сайта YANSObg.com или електронна поща.

6. КЛИЕНТЪТ  се съгласява, че ДОСТАВЧИКА има право да приема авансово плащане за сключените с него договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

7. КЛИЕНТЪТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

8. В случай, че стойността на поръчката на КЛИЕНТА е равностойна или надвишава 10 000 лева, плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на ДОСТАВЧИКА.

9. КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез приложения „Стандартен формуляр за отказ от договор”. Допълнителна информация относно упражняване на правото на отказ е включена в приложения формуляр по точка 9 от настоящия раздел.

10. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на КЛИЕНТА или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • във всички други случаи, изброени от закона и директивите на ЕС

11. Когато ДОСТАВЧИКЪТ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на КЛИЕНТА в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. КЛИЕНТЪТ има право да отправи изявлението си за отказ директно пред  ДОСТАВЧИКА чрез „Стандартен формуляр за отказ от договор”, достъпен на уеб сайта на адрес: https://www.YANSObg.com/terms.

12. Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от КЛИЕНТА, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението му да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми по банков път, освен ако КЛИЕНТЪТ не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай, че КЛИЕНТЪТ желае сумите да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на Клиента и се определя от куриера/пощенския оператор.

13. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на КЛИЕНТЪТ на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от начина на доставка, предлагана от Доставчика.

14. Стоките следва да се изпращат без наложен платеж, на адреса на ДОСТАВЧИКА, а именно: гр. София, Дружба-2, бл.215, вх.А, ап.17.

15. Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА, докато не получи стоките или докато КЛИЕНТЪТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

16. КЛИЕНТЪТ се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на КЛИЕНТА разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, КЛИЕНТЪТ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

17. Правото на отказ се прилага и за части и елементи, единствено в случай, че по тях няма следи от употреба и са в запазен търговски вид, а ако те са били опаковани с фолио – опаковката не е разпечатана. Изпълнението на договора при закупена част, започва от момента на разпечатването, при което КЛИЕНТЪТ губи правото си на отказ и изрично се съгласява с това.

18. При връщане на стоката, КЛИЕНТЪТ се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – разписка от паричен пощенски превод, касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издадени такива).

19. При връщане на стоката, КЛИЕНТЪТ се задължава да върне и всички допълнителни стоки под формата на бонуси, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от ДОСТАВЧИКА.

20. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с КЛИЕНТА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА. За всяка конкретна стока КЛИЕНТЪТ бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в уеб сайта YANSObg.com, приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените дни, необходими за доставка са ориентировъчни и ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.

21. В случай че КЛИЕНТЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на КЛИЕНТА от ДОСТАВЧИКА.

22. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това КЛИЕНТА и да възстанови платените от него суми. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ не би могъл да бъде държан отговорен, доколкото е уведомил КЛИЕНТА за изчерпаните количества.

23. ДОСТАВЧИКЪТ може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от КЛИЕНТА, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини. В такъв случай, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми.

24. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка, когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с нелоялна или некоректна цел, или с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

25. При неточни данни, предоставени от КЛИЕНТА, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на КЛИЕНТА на посочения адрес, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от ДОСТАВЧИКА, стоката се връща и остава в складовете на ДОСТАВЧИКА. В този случай стоката не се пази за КЛИЕНТА, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако КЛИЕНТЪТ не я потърси от ДОСТАВЧИКЪТ, посредством електронна поща, то ДОСТАВЧИКЪТ ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от КЛИЕНТЪТ за адрес на доставката, при което стоката бъде изпратена на грешен адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на КЛИЕНТА.

26. ЯНСО ЕООД приема поръчки за доставка на специфични стоки /консумативи/ части, оригинални и/или неоригинални, като срокът за доставка е около 1 седмица, освен ако не е договорено друго (съответно при пристигане на частта по-рано се свързваме с вас). Всички поръчки на наши партньори и клиенти се капарират предварително в размер на 30% от стойността на поръчаните части, като капаро не е необходимо за предварително одобрени партньори с добра кредитна история. Одобрен партньор, който откаже заявена и доставена стока губи правото си на поръчки без капаро и заплаща 15% (петнадесет на сто) от общата сума на поръчката без ДДС като цена за отмятането си от поръчката. 

27. До пълното заплащане на дължимата цена, ЯНСО ЕООД си запазва правото на собственост върху продуктите. Това право на собственост преминава върху насрещната страна в момента на извършването на всички дължими плащания към ЯНСО.

28. Поръчки и/или запитвания за консумативи и резервни части се приемат само с парт номер на търсената част. Не работим по снимка, по обяснение за местоположение и функция, или по описание за външен вид ! Ако не разполагате със сервизна документация, моля обърнете се за помощ към сервизните ръководства на вашия източник/машина или към нас.

29. В случай, че стоката не бъде доставена на КЛИЕНТА в рамките на посочения срок на доставка, то на КЛИЕНТА не се дължи обезщетение.

30. Във всички случаи, ДОСТАВЧИКЪТ гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Клиента с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка в уеб сайта YANSOBG.COM

31. Всяка поръчка до адрес избран от КЛИЕНТА е безплатна, в случай, че стойността ѝ надвишава 100,00 лева с ДДС. Доставки на продукти на обща стойност равна или по-малка от 100,00 лева с включен ДДС е безплатна, единствено в случай, че за място на доставяне е посочен складът на ДОСТАВЧИКА в гр. София, Дружба-2, бл.215, вх.А, офис ЯНСО ЕООД. При допълнително пренасочване на заявена поръчка от страна на КЛИЕНТА или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, условията за безплатна доставка не се прилагат и КЛИЕНТЪТ заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер. Условията за безплатна доставка не се прилагат и в случай, че КЛИЕНТЪТ заяви посещение на адрес в определен от него час или диапазон на деня.

32. КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

33. Ако КЛИЕНТЪТ не уведоми ДОСТАВЧИКА, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

34. В случай, че при доставяне на стоката КЛИЕНТЪТ желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

35. При неполучаване от КЛИЕНТ на изпратена стока повече от веднъж, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да начислява транспортни разходи на Клиента при всяка негова следваща поръчка и да не предоставя правото на отказ за закупена стока за срок повече от 14 дни след датата на получаване на стоката от Клиента.

36. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява необходимия сервиз за стоката, съгласно разпоредбите на раздел РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

37. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА съгласно Закона за защита на личните данни.

2. От съображения за сигурност на личните данни на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща данни само на e-mail адрес, който е бил посочен от КЛИЕНТА в момента на регистрацията.

3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на КЛИЕНТА, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

4. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да му изпраща по всяко време електронни съобщения, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрацията му в електронния магазин на уеб сайта YANSObg.com.

5. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ на уеб сайта YANSObg.com има право да събира, съхранява и обработва данни за него при използването на електронния магазин в уеб сайта YANSObg.com.

6. Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ в уеб сайта YANSObg.com има право да изисква от КЛИЕНТА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

7. В случай, че по някаква причина КЛИЕНТЪТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ на уеб сайта YANSObg.com има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”.

8. В случай на непълноти относно защитата и обработката на личните данни на КЛИЕНТА, подробно описание е налично в Политиката за поверителност на уеб сайта YANSObg.com, находяща се на адрес https://www.YANSObg.com/confidentiality/

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Договорът на КЛИЕНТА с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • В случай на заличаване на регистрацията на КЛИЕНТА в уеб сайта YANSObg.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение, като двете страни се задължават да извършат всички плащания и изпълнят финансовите си задължение към насрещната страна, възникнали преди момента на прекратяването.

2. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че КЛИЕНТЪТ използва уеб сайта YANSObg.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

1. КЛИЕНТЪТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА в уеб сайта YANSObg.com при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

 • неизпълнение на някое от задълженията по този договор,
 • нарушение на авторски, патентни, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост
 • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на КЛИЕНТА, за срока и при условията на договора
 • невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2. ДОСТАВЧИКЪТ предлага оригинални и неоригинални, но съвместими части и консумативи за машини и оборудване на производителите: Amada®, Bystronic®, Salvagnini®, Trumpf®, Harris®, Mitsubishi®, Mazak®, Binzel®, Koike®, Komatsu®, Lincoln®, Messer Griesheim®, Miller®, OTC®, Panasonic®, SAF® Fro®, Trafimet®, Kemppi®, Fronius®, Hypertherm®, Kjellberg®, Thermal Dynamics®, Victor Technologies®, Esab®/Ltec®, Ajan®, Saf®, Cebora®.  Наименованията на производители, машини, горелки, части и референтни номера на изброените по-горе производители са регистрирани търговски марки и принадлежат единствено на техните собственици. ДОСТАВЧИКЪТ по никакъв начин не е свързан със изброените по-горе производители, като тези наименования са използвани в уеб сайта единствено за удобство и улесняване потребителския избор на Клиента. Част от предлаганите продукти в уеб сайта не са оригинални и са произведени от специализирани производители в ЕС или САЩ като неоригинални, но съвместими части. Консумативите и частите за изброените по-горе производители, обозначени с “OEM” в наименованието са оригинални части, произведени от посочените производители и се препродават от Доставчика на територията на Република България. Всички неоригинални съвместими продукти съдържат “nonoem” в съответния код на продукта.

Всички текстове, публикации, снимки и изображения на уеб сайта са използвани със съгласието на техните собственици или са освободени от авторски права и са публикувани в интернет с лиценз за свободно използване, посредством публични домейни или Creative Commons Zero (CC0). 

3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и при разпореждания на компетентните държавни органи.

4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от КЛИЕНТА на трети лица.

5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на КЛИЕНТЪТ в процеса на използване или неизползване на YANSObg.com и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

6. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което информацията и достъпа до уеб сайта не е бил достъпен, поради форсмажорни обстоятелства или друга непреодолима сила.

7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя от името на КЛИЕНТА, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е КЛИЕНТА.

IX. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1. КЛИЕНТЪТ има право на рекламация или отказ в срока на гаранционното обслужване , като при предявяване на такава е длъжен да уведоми ДОСТАВЧИКА чрез “Стандартен формуляр за гаранционен ремонт” или чрез „Стандартен формуляр за рекламация”. Пълният комплект документи (вкл. разписка от пощенски паричен превод, касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до адреса на офиса на ДОСТАВЧИКА: гр. София, Дружба 2, бл.215, вх.А, офис на YANSObg.com.

2. Транспортните разходи при изпращане на продукт по рекламация или за гаранционно обслужване се поемат от ЯНСО ЕООД, единствено при условие, че продуктът е изпратен от офис на куриерска фирма Спиди до адрес: София, Дружба 2, бл.215, вх.А, офис на YANSObg.com

3. В случай, че продуктът бъде изпратен по рекламация или за гаранционно обслужване до друг адрес, различен от посочения и/или не бъде изпратен от офис на куриерска фирма Спиди, транспортните разходи ще са за сметка на КЛИЕНТА.

4. Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и КЛИЕНТЪТ заплаща стойността на ремонта (като може да бъде отказано сервизно обслужване) в случаи на повреди причинени от:

 • Неправилна употреба и/или неправилно съхранение.
 • Нарушена цялост на гаранционните стикери.
 • Идентификационният номер на продукта, серийният номер или дата-кодът, ако има такива, са били премахнати, заличени, увредени или са нечетими по какъвто и да е начин.
 • Изпускане, удар, приложен натиск, разляти течности.
 • Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми.
 • Използване на зарядни у-ва, батерии и периферни у-ва, различни от приложените в комплекта.
 • Неизправности в електрическата мрежа, неправилно включване в електрозахранването, екстремни условия на околната среда или на бързи промени на тези условия, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства.

5. Всички неоригинални продукти за плазмено/лазерно рязане предлагани в уеб сайта са с гарантиран произход от ЕС и/или САЩ, и върхово качество. Монтирането и използването на консумативите/частите и правилната работа с плазмения/лазерния източник зависят от множество фактори, като общи настройки на машината, строго задължителен дебит на въздух, подходящо смесване на газове в газовата конзола, правилно работеща охладителна система, правилно компановане на частите/консумативите, избиране на подходящи режими на рязане, настройки на правилната височина на палене, пробиване и рязане, сила на тока и други. В този смисъл винаги съществува възможността за дефектирането на определени части, поради неправилна инсталация, недостатъчни умения, неподходящи настройки или по изброените по-горе причини. Поради това всички части и консумативи за плазмено/лазерно рязане, предлагани от ЯНСО ЕООД се предлагат без гаранция, освен ако не е упоменато друго. ЯНСО ЕООД не носи отговорност за възникнали повреди по горелки, шлангове или лазерни/плазмени източници по време на работа с оригинални или неоригинални консумативи поради факта, че повредите могат да са вследствие на нормално износване, незаменянето на горелки/шлангове в препоръчителния срок от производителя, включително и по гореизброените в настоящата точка причини.

6. КЛИЕНТЪТ има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. КЛИЕНТЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ в уеб сайта YANSObg.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

2. КЛИЕНТЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор(при наличието на такъв) между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

5. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

6. Настоящите общи условия влизат в сила за всички от 01.07.2020 г.